Namai » Vadovėlių platinimas

Vadovėlių platinimas

LMD leidiniai daugiausia buvo parduodami Šlapelių, J. Zavadskio bei Šv. Kazimiero knygynuose Vilniuje. Peržiūrėjus dokumentus, galima pamatyti, kaip vadovėliai buvo platinami. LMD narės M. Piaseckaitės-Šlapelienės knygynas buvo įsikūręs Vilniuje, Šv. Jono g. 13. Jau nuo 1915 m. sąskaitose pateikiama informacija apie šioje įstaigoje gautus ir parduodamus LMD vadovėlius. Čia buvo platinama ir po keliasdešimt, ir po kelis šimtus vadovėlių, bene didžiausia siunta – 725 egz. Geografijos pradžios. Knygos įvairiais būdais pasiekdavo ir kitas Lietuvos vietas. Paminėtina, kad jos buvo siunčiamos į Panevėžį, kur jas platino J. Masiulis. Taip pat buvo užmegzti ryšiai su Biržų knygynu. A. Janulaitis rūpinosi knygų perdavimu į Šiaulius. Jų buvo užsakoma nuo keliolikos iki 700 egz. Knygų platinimu Šiaurės Lietuvoje rūpinosi Jokūbas Šernas bei Kleofa Šernienė. Išlikę finansiniai dokumentai leidžia spręsti, kad buvo rūpinamasi platinti ne tik dideliais kiekiais, bet ir pavienius egzempliorius: „Prašau išduoti šio laiškelio padavėjui mokytojui Ramanauskiui po 1 arba po 2 egz. visų išleistų Mokslo d-jos vadovėlių Švietimo komisijos sąskaiton“. Taip po truputį LMD užėmė tvirtas pozicijas, aprūpindama vadovėliais Lietuvos mokyklas. Laikui bėgant knygų platinimą, kaip ir leidybą, perėmė „Švyturio“ bendrovė.

 

Vadovėlių leidybos perdavimas

Su „Švyturio“ bendrove LMD turėjo reikalų nuo pat jos įkūrimo. Vadovėlių leidimo komisija 1918 m. rugsėjo 20 d. posėdyje svarstė „Švyturio“ bendrovės siūlymą perimti visą techninį leidybos procesą ir finansų apskaitą, tačiau šį siūlymą nutarta atidėti. Sutartis buvo sudaryta kiek vėliau – 1919 m. gruodžio 30 d. LMD Vadovėlių leidimo komisijos vedėjas Mykolas Biržiška pasirašė sutartį su Stasiu Jackevičiumi, „Švyturio“ bendrovės reikalų vedėju. Bendradarbiavimas iki lenkų okupacijos buvo sėkmingas. Dar 1919 m. „Švyturio“ bendrovė savo išleistas knygas ėmė pardavinėti ir Kaune. Lenkų okupacinė valdžia visaip trukdė lietuviškų įstaigų ir organizacijų veiklą. Kurį laiką dalis „Švyturio“ bendrovės veikė Vilniuje, tačiau tuo pačiu metu bendrovė buvo perkeliama į Kauną. „Žaibo“ spaustuvėje Vilniuje buvo spausdinami LMD ir „Švyturio“ bendrovės leidiniai, vežimais gabenami į Vievį, iš ten geležinkeliu – į Kauną. „Švyturio“ bendrovės Vilniaus skyrius patyrė finansinių nuostolių ir dėl darbuotojų kaltės. Tad 1923 m. bendrovė visą savo veiklą perkėlė į Kauną, kartu išsiveždama vadovėlius ir sutvarkytus rankraščius, kuriuos pardavinėjo ne kaip LMD parengtus, bet savo vardu. Šiuo laiku ant LMD vadovėlių atsirado spaudas „Lietuvių mokslo draugijos komisionierius „Švyturio“ b-vė“ arba „Parengta iš Lietuvių mokslo draugijos matricų“. Palyginę LMD leistų vadovėlių pavadinimus su „Švyturio“ bendrovės leidiniais, matome tendenciją tuos pačius vadovėlius išleisti iš naujo, dažniausiai jau be LMD spaudo.

Tokiu būdu, negaudama lėšų už parengtus vadovėlius, LMD patyrė didelių finansinių sunkumų. Taigi „Švyturio“ bendrovės problemos lėmė ir LMD sunkumus.

Likusios detalios ištraukos iš LMD pelno apyskaitos knygų už „Švyturio“ bendrovės parduotus vadovėlius 1918 m. rugsėjį – 1922 m. liepą rodo, kaip buvo stengiamasi realizuoti išleistas mokymo priemones. Neparduoti leidiniai 1927 m. buvo perduoti „Vairo“ bendrovei. Komisiniam platinimui per 1 metų laikotarpį buvo perduota 39 autorių knygų už 79 507 Lt 40 ct. Nėra žinių, kiek leidinių buvo parduota ir kokia gauta suma. Dar vėliau, 1936 m., įvairių leidinių įsigijo Draugija užsienio lietuviams paremti iš Lietuvių mokslo draugijos už 50 836 Lt (31 autoriaus knygas, 27 174 egzempliorius).

Taigi LMD Vadovėlių komisijos veikla, nors ir labai sunkiomis sąlygomis, davė apčiuopiamų rezultatų – iki nepriklausomos valstybės paskelbimo aprūpino besikuriančią lietuvišką mokyklą vadovėliais, tokiu būdu prisidėdama prie pedagogų darbo bei mokinių mokymosi sąlygų gerinimo. Reikia neužmiršti, kad dalis mokytojų bei vadovėlių autorių nebuvo pedagogai profesionalai, o tiesiog lietuvybės reikalams atsidėję lietuviai inteligentai. Kaip matyti, vėliau LMD išleistos mokymo priemonės buvo sėkmingai naudojamos mokykloje, sulaukė ne vieno pakartotinio leidimo, tiesa, nenurodant, kad juos parengė LMD.