Namai » Vadovėliai praktikoje

Vadovėliai praktikoje

1915–1923 m. LMD parengė apie 120 vadovėlių. Daugiausia mokymo priemonių parašė Mykolas Biržiška – 15 (7 literatūros, 4 istorijos, 4 geografijos), Kazys Kepalas išvertė 9 (8 – iš lotynų kalbos ir 1 – iš rusų kalbos), Petras Klimas parašė 7 (3 lietuvių kalbos ir 4 istorijos) vadovėlius, po 6 vadovėlius parengė Antanas Smetona ir Marcelinas Šikšnys, po 5 – Klara Šepetienė ir Motiejus Stankevičius, po 4 – Peliksas Bugailiškis, Pranas Mašiotas, Konstantinas Šakenis.

LMAVB išlikę vadovėliai yra įdomūs kultūros istorijos liudininkai. Nemažai jų likę su buvusių savininkų žymomis, daugiausia su M. Biržiškos bei K. Jablonskio ekslibrisais. Kai kurie jų su dedikacijomis. Pvz., M. Biržiška vadovėlį Lietuvių dainių literatūros istorija (1919) paskyrė žmonai Bronislavai: „mano geriausiai draugei, mylimiausiajai žmonai, kuri savo triūsu leido man pakelti didžkario naštą ir pagaminti šį raštą“. Kitas vadovėlis skirtas dukrytėms Marytei ir Onytei bei jų draugėms.

Iš likusių ženklų knygose galima matyti, kam priklausė knygos, kaip jos buvo paplitę. Yra kelios su vyskupo M. Reinio autografu, kun. Petro Kraujalio, Vinco Budrevičiaus, Romualdo Buroko, Kazio Eringio, Mykolo Brenšteino, Povilo Karazijos, Prano Skardžiaus, Augustino Voldemaro, Mykolo Biržiškos ir kitų nuosavybės ženklais. Iš antspaudų matyti, kad nemažai vadovėlių naudoti pirmoje ir vienintelėje Vilniaus lietuvių gimnazijoje – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, taip pat Vilniaus Baltarusių gimnazijoje ar Švietimo draugijos „Rytas“ mokyklose; Klaipėdos pedagoginiame institute, Marijampolės mokytojų seminarijoje ar Vilniaus Lietuvių mokytojų sąjungoje. Dalis priklausė senajai Vrublevskių bibliotekai, Vilniaus mokslo bičiulių draugijai ar Centrinei Lietuvos kariuomenės bibliotekai. Ypač išskirtinais – vadovėlis, priklausęs Lietuvių tautiniam muziejui Čikagoje. Taip pat išlikę dviejų vadovėlių rankraščiai – įspūdingo dydžio P. Klimo parengta Skaitymų knyga lietuvių kalbos pamokoms (1915) bei M. Stankevičiaus ranka rašytas, J. Šlapelio ištaisytas Fizikos vadovėlio rankraštis.

LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomi beveik visi LMD išleisti vadovėliai, o Rankraščių skyriuje gausu medžiagos, susijusios su vadovėlių rengimu, leidyba ir platinimu. Valstybės šimtmetis paskatino dar kartą atsigręžti į praeitį ir pamatyti, kaip LMD įkūrėjų, gausių narių pastangos kurti profesionalų mokslą ir lietuvių kalba bei tautinės kultūros tradicijomis grįstą švietimą paklojo tvirtus pamatus 1918 m. vasario 16 d. pradėtai nepriklausomai šiuolaikiškai Lietuvos valstybei.